Wiele miast (351)

Coraz więcej osób chce zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów

 
Kluczową rolę w najmie okazjonalnym odgrywa oświadczenie notarialne, a istotną część umowy powinien stanowić opis przedmiotu najmu, na wypadek ewentualnych roszczeń obu stron.

Obecnie działałające uregulowania prawne stanowią, że wymagany przez ustawę czas potrzebny do rozwiązania stosunku najmu jest nie tylko społecznie niesprawiedliwy, ale i ekonomicznie krzywdzący dla właścicieli

Reklama
W listopadzie 2022 roku Borysław Pasierbski, ekspert zarządzania najmem wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich ze skargą na niekonstytucyjność przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, która narusza prawa wynajmujących. Po niedługim czasie uzyskał odpowiedź, że co prawda Rzecznik problem dostrzega, ale liczba skarg jest tak mała, że i sam problem zapewne nie jest zbyt duży.  
 
By doprowadzić do procedowania propozycji zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, wynajmujący muszą mieć większą siłę przebicia. Dlatego https://wynajemca.com.pl/skarga/  udostępnia wzór skargi, jaką można wnieść do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich - w sposób łatwy i szybki, bo wystarczy ją przekopiować, uzupełniając skargę swoimi danymi kontaktowymi. - Naszym celem jest dostarczenie jak największej liczby skarg w tej sprawie – podkreśla Borysław Pasierbski. - To tylko jedno z działań, które będę prowadzić, by doszło do zmiany ustawy. Będę do tego namawiał media, parlamentarzystów, stowarzyszenia i samych najemców.  
 
Zmiana ustawy leży w interesie osób i podmiotów prowadzących wynajem. Najem okazjonalny to alternatywna forma klasycznego najmu, ale dająca właścicielowi  pewne ułatwienia w razie konieczności dochodzenia praw związanych z eksmisją najemcy - w przypadku, gdy ten nie wywiązuje się z zobowiązań zawartych w umowa najmu okazjonalnego.
 
Obecnie działałające uregulowania prawne stanowią, że wymagany przez ustawę czas potrzebny do rozwiązania stosunku najmu jest nie tylko społecznie niesprawiedliwy, ale i ekonomicznie krzywdzący dla właścicieli, którzy w obecnym stanie prawnym muszą liczyć się z co najmniej sześciomiesięcznym udostępnieniem mieszkania osobie, która nie reguluje swoich zobowiązań finansowych i nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia.
 
Takie rozwiązanie mogłoby funkcjonować w odniesieniu wyłącznie do mieszkaniowych zasobów gminnych, które co do zasady mają pełnić funkcję ochronną dla lokatorów pozostających w ciężkiej sytuacji finansowej. Rozszerzenie tych obowiązków na osoby prywatne stanowi bezpośrednie naruszenie postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obarcza prywatnych właścicieli odpowiedzialnością za gospodarkę mieszkaniową państwa.  
 
Ważne, aby na rynku najmu nastała normalność oraz pewność, że słuszne interesy wynajemców będą praworządnie i skutecznie chronione prawem. Jeśli lokator nie zastosuje się do wskazanego żądania, wynajemca może skierować do właściwego sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Najemcę, do którego należy dołączyć:  
 
Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Najemcę,
 
Żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia Najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą,
 
Dokument potwierdzający przysługujący Właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie (może to być wyciąg z KW albo kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości),
 
Potwierdzenie zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Właściciela w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu (kopia pisma wraz z potwierdzeniem nadania),
 
Potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej od wniosku.  
 
Dzisiejsza sytuacja społeczna i ekonomiczna w Polsce negatywnie odbija się na prawach podstawowych obywateli. Z każdej strony słychać głosy o ubóstwie mieszkaniowym, które prowadzi do zachwiania delikatnej tkanki społecznej, rodzi konflikty oraz dramaty ludzkie. Założenia ustawy o ochronie praw lokatorów z początku XXI wieku nie znajdują już dzisiaj odzwierciedlenia w rzeczywistości. Nie jest rolą obywatela systemowe przeciwdziałanie bezdomności, choć jego rola może być w realizacji tego celu znacząco bardziej wymierna niż działania podejmowane przez państwo. Nie może to jednak tworzyć sytuacji, że prywatny właściciel nieruchomości, zawierając umowę najmu, pozbawiony zostaje swoich praw podstawowych, stawiając w uprzywilejowanej pozycji lokatora.  
 
(ac)
 
stat4u PortalPOLSKA.pl