Wiele miast (351)

Dzielnicowi pracują w nowej formule

Instytucja dzielnicowego, obok odtwarzania posterunków policji oraz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania pracy policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Reklama
Program „Dzielnicowy bliżej nas”, którego inauguracja nastąpiła w 2016 r., ma za zadanie faktyczne zbliżenie policji do społeczeństwa i zainteresowania go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa.
 
W pracy dzielnicowych wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu przywrócenie rangi temu jakże ważnemu stanowisku, które ugruntowane jest już historycznie, jak żadne inne stanowisko w policji.
 
Aby program przyniósł zamierzony efekt działania te muszą być spójne i konsekwentne, stąd wyodrębniono w nim 5 zasadniczych obszarów zagadnieniowych:
1. obszar kadrowy,
2. obszar szkoleniowy,
3. obszar narzędzi komunikacji społecznej,
4. obszar organizacji służby,
5. obszar modernizacyjny.

 
Działania realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” mają charakter przekrojowy, poczynając od doboru policjantów o optymalnych predyspozycjach do pełnienia funkcji dzielnicowego, właściwe ich szkolenie ukierunkowane nie tylko na podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, ale również podnoszenie tzw. kompetencji miękkich, poprzez zapewnienie dostępu do nowych narzędzi komunikacji społecznej i gruntowną zmianę organizacji służby, na zapewnieniu właściwych warunków lokalowych i narzędzi pracy skończywszy.
 
Komendant główny policji już w 2016 r. zaplanował przeprowadzenie audytu funkcjonowania dzielnicowych na ternie kraju. Realizuje to zespół przy pomocy audytorów z KWP/KSP, podobnie przygotowywane są planowe kontrole tego obszaru.

Ponadto Biuro Prewencji KGP planuje przeprowadzenie tzw. czynności badawczych polegających na bezpośrednich wizytach w jednostkach wykonawczych i rozmowach z dzielnicowymi i ich przełożonymi na temat funkcjonalności wprowadzonych zmian organizacyjno-prawnych popartych wyrywkową kontrolą dokumentacji. Rozwiązanie takie stosowane jest każdorazowo w przypadku stosowania/wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych. Czynności te planuje się po upływie określonego czasu, który pozwala na obiektywną ocenę tych rozwiązań.
 
Dodatkowo prowadzone są anonimowe badania opinii policjantów, w tym przypadku dzielnicowych. Badania takie zostały przeprowadzone w odniesieniu do wszystkich dzielnicowych z terenu kraju w połowie stycznia br. Odpowiedzi na blisko 50 szczegółowych pytań udzieliło blisko 6 tys. dzielnicowych.
 
Sukcesywnie prowadzone są tzw. przeglądy kadrowe dzielnicowych służące kontroli prawidłowości prowadzonej polityki kadrowej, w odniesieniu do dzielnicowych. Dotychczas przeprowadzono 3 przeglądy kadrowe, wynikiem których jest zdecydowane zmniejszenie zjawiska instytucji powierzeń obowiązków na stanowisku dzielnicowego oraz zmniejszenie liczby stanowisk wakujących. Sukcesywnie wzrasta zarówno liczba dzielnicowych jak i stanowisk dzielnicowych, co bez wątpienia skutkuje odciążeniem poszczególnych policjantów.
 
Jednoznacznie stwierdzić należy, że zgodnie z priorytetami KGP na lata 2016-2018, dzielnicowi nie są „rozliczani” z liczby nałożonych mandatów karnych, przeciwnie wynikający z priorytetów system oceny jednostek policji obecnie ulega modyfikacji w zakresie służby dzielnicowych i przełożeni dzielnicowych rozliczani będą na podstawie faktycznego czasu spędzonego przez dzielnicowych w obchodzie oraz ich aktywności w zakresie kontaktów ze społeczeństwem.
 
Istotnym elementem programu są działania mające na celu propagowanie, zarówno właściwych postaw dzielnicowych i społeczności lokalnych, jak i uzyskanych wspólnie efektów.
 
Najważniejszy jest jednak cel, którym jest szerokie otwarcie na problemy społeczności lokalnej, uspołecznienie działań policji oraz zbudowanie zaufania pomiędzy policją a obywatelami. Zaufanie, które jest niezbędne dla aktywizacji społeczności lokalnej w działaniach skutkujących tworzeniem lokalnych koalicji, działających na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. (jkd)
stat4u PortalPOLSKA.pl