Bochnia
W środy Bocheńska Szkoła Ekonomii Personalistycznej pomaga w rozwijaniu lokalnego biznesu

 
W każdą środę o godzinie 18 odbywają się przy ul. Trudnej 1 bezpłatne zajęcia dla osób interesujących się zagadnieniami funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa – w ramach Bocheńskiej Szkoły Ekonomii Personalistycznej.

Ich celem jest spojrzenie na mechanizmy gospodarcze i stosunki społeczne z punktu widzenia osoby ludzkiej, czyli z zupełnie innej perspektywy niż ta, którą reprezentuje tzw. główny nurt ekonomii. 

Reklama
Jest to projekt autorstwa prof. nadzw. dr hab. Ryszarda Szewczyka, współzałożyciela i pierwszego rektora pierwszej bocheńskiej wyższej uczelni, jaką była założona w 2000 roku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, która działa obecnie jako Wydział Zamiejscowy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

   
Zajęcia - w formule wykładów otwartych - odbywają się w każdą środę o godzinie 18 w siedzibie Wydziału w Bochni przy ul. Trudnej 1. - Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na pytania i dyskusję – zaprasza zainteresowanych prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szewczyk, prowadzący te zajęcia. - W miarę postępów udostępniane będą pliki dźwiękowe z treścią poszczególnych wykładów.
 
Tematyka wykładów i konwersatoriów jest dobrana pod kątem rozwijania kompetencji słuchaczy pozwalających szerzej czerpać
z wiedzy akademickiej, aby doskonalić działalność firm produkcyjnych, usługowych – lokalnych i globalnie działających,
np. sklepów internetowych i stacjonarnych, firm produkcyjnych, usługowych. A dla młodzieży szkół średnich i pomaturalnych, a także dla absolwentów studiów na poziomie licencjatu środowe wykłady Bocheńskiej Szkoły Ekonomii Personalistycznej pomagają w podejmowaniu decyzji o wyborze profilu dalszego kształcenia.

Przewidziane są dwa semestry po 30 godz. lekcyjnych, raz w tygodniu po 2 godziny: wykład i konwersatorium. Udział słuchaczy w zajęciach zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa, po spełnieniu warunku uczestnictwa w co najmniej 45 godzinach zajęć. 
 
Warto rozszerzać horyzonty myślowe, poznawać szersze konteksty funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie i doskonalić, rozwijać działalność biznesową, tym skuteczniej, im większą wiedzą o mechanizmach społecznych, kulturowych, ekonomicznych współczesnego świata dysponują menadżerowie firm. We współczesnym marketingu do głosu dochodzą przede wszystkim właśnie personalistyczne aspekty pozyskiwania klientów firm produkcyjnych i usługowych. Nowoczesne sposoby docierania z ofertą do szerokiej publiczności, znajomość ich mechanizmów i znajomość motywacji klientów zapewniają uzyskiwanie coraz bardziej widocznej przewagi rynkowej nad innymi podmiotami, których menadżerowie utknęli w utartych koleinach starych, obecnie już mało efektywnych sposobów pozyskiwania klientów.  
 
Wydział Zamiejscowy Staropolskiej Szkoły Wyższej obejmuje Patronatem Naukowym działalność lokalnych podmiotów gospodarczych, aby pobudzać przedsiębiorczość i wzmacniać konkurencyjność zwłaszcza tych lokalnych podmiotów.  
 

Tematy środowych zajęć:
 
1.    O założycielskim błędzie ekonomii głównego nurtu
2.    Dlaczego ekonomia personalistyczna? Podstawy paradygmatu
3.    Personalistyczna teoria wyboru
4.    Wolność w świetle teorii wyboru
5.    Własność w kontekście teorii uniwersalnego przeznaczenia dóbr
6.    Prawo do życia jako źródło prawa własności
7.    O wartości 
8.    Cel zachowań ludzkich; istota i rodzaje potrzeb a jakość życia
9.    Sposoby zaspokajania potrzeb i problem wartości
10.    Warunki i zasady wymiany 
11.    Gospodarka w systemie pieniądza kredytowego; zasady systemu, rynkowe role ludzi
12.    Przedsiębiorstwo: warunki powstania i zasady działania
13.    Rola pracowników w przedsiębiorstwie i ich relacje z właścicielem 
14.    Istota i źródło zysku przedsiębiorcy
15.    Dochód, zysk, pieniądz
16.    Dochód a popyt i podaż 
17.    Państwo idealne, podstawowe zasady prawa
18.    Sektor publiczny a sektor prywatny
19.    Gospodarka w systemie państwa idealnego – wnioski z analizy
20.    Rzeczywistość: korporacje prywatne i skutki ich istnienia
21.    Państwo jako osoba prawna: istota i cel istnienia
22.    Konsumpcja publiczna a dobrobyt społeczny
23.    Indukowane efekty wydatków publicznych
24.    Państwo dobrobytu w świetle podejścia personalistycznego
25.    Zasady rynku a sprawiedliwość dystrybutywna 
26.    Pieniądz i banki w procesach rynkowych
27.    Skutki bankowości centralnej
 

Więcej: http://bochnia.stsw.edu.pl/bochnia/aktualnosci/100-ruszyla-bochenska-szkola-ekonomii-personalistycznej 
stat4u PortalPOLSKA.pl